Algemene voorwaarden van Frozen Cryo Eindhoven

In onze algemene voorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Frozen: Frozen Cryo B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75550806 en alle met haar gelieerde ondernemingen;
 • Behandeling: een behandeling bij Frozen;
 • Klant: een natuurlijk persoon die een Behandeling ondergaat bij Frozen;
 • Locatie: locatie waar de (gereserveerde) Behandeling wordt verricht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Frozen en Boeker;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1. De algemene bepalingen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Frozen, Overeenkomsten en Behandelingen.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van Frozen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte of prijsopgave.
 3. Afwijkingen van de Voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk tussen Frozen en Klant overeengekomen zijn.
 4. In geval van strijd tussen de tekst van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
 5. Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Frozen is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen en andere voorwaarden te wijzigen
 7. De Klant is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Frozen in staat te stellen de Overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

2. Wanneer komt de overeenkomst met Frozen tot stand?

Een Overeenkomst met de Klant komt pas tot stand op het moment dat Frozen betaling heeft ontvangen voor de boeking van een of meerdere Behandeling(en).

3. Verplichtingen van de Bezoeker bij een Behandeling

De Klant dient ervoor te zorgen dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 • Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek een intakegesprek te doorlopen en alle vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens Frozen;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Frozen zoals deze zijn vermeld op borden in de ruimte van de Locatie, de huisregels van Frozen, etc.;
 • Hij/zij dient zich te gedragen als goed bezoeker en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van Frozen en de cabines, apparatuur, etc.;
 • Hij/zij is ervan op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de Behandeling en op de Locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;
 • Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.

4. (Kleding)voorschriften en behandelingsvoorwaarden

Voor de veiligheid (van de gezondheid) van de Klant, dient hij/zij te voldoen aan de volgende voorwaarden voordat hij/zij een Behandeling ondergaat:

 • Hij/zij dient droog zwemgoed of droge sportkleding te dragen, in de stof mogen geen metalen (dus ook geen metalen beugels) o.i.d. zijn verwerkt;
 • Hij/zij draagt tijdens de Behandeling geen contactlenzen en/of bril;
 • Hij/zij draagt geen sieraden, piercings, etc.;
 • Hij/zij draagt geen gehoorapparaat;
 • Hij/zij heeft tot twee uren voorafgaand aan de Behandeling geen crèmes, lotions, make-up o.i.d. op zijn/haar gezicht en/of lichaam aangebracht;
 • Zijn/haar huid en haar zijn droog;
 • Hij/zij heeft twee uren voorafgaande aan de Behandeling niet gesport.

5. In welke gevallen is een Behandeling NIET toegestaan?

In een aantal gevallen kan een Behandeling gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Behandeling dan ook niet toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de Klant van zijn/haar huisarts of de apotheek toestemming voor de Behandeling heeft gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich van deze ge-/verbodsbepalingen te vergewissen alvorens hij/zij een behandeling ondergaat.

Het gaat om de volgende gevallen:

 • de Bezoeker is onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • de Bezoeker is zwanger; de Bezoeker heeft koorts;
 • de Bezoeker heeft bloedarmoede;
 • de Bezoeker is jonger dan 18 jaar oud;
 • de Bezoeker heeft last van een koude allergie;
 • de Bezoeker is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of heeft symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
 • de Bezoeker draagt een pacemaker;
 • de Bezoeker heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose;
 • de Bezoeker heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening); de Bezoeker lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;
 • de Bezoeker heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);
 • de Bezoeker lijdt aan het syndroom van Raynaud;
 • de Bezoeker heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;
 • de Bezoeker heeft een infectieziekte;
 • de Bezoeker heeft open wonden; de Bezoeker gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 • de bloeddruk van de Bezoeker is niet binnen gezonde marges, oftewel bij een overdruk (in ieder geval als deze hoger is of gelijk is aan 160/100) of onderdruk;
 • de Bezoeker heeft op het moment van de Behandeling of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een Behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat hij/zij  verplichtingen naleeft dan wel goedkeuring heeft van een huisarts of apotheek om een Behandeling te ondergaan. Frozen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de niet naleving van de ge-/verbodsbepalingen en voorschriften.

6. Betaling Behandeling en overige kosten

 1. De Behandeling(en) en de aanschaf van een rittenkaart worden beiden, indien via internet wordt gereserveerd, betaald op het moment van boeking van de Behandeling. Indien een Behandeling bij de Locatie wordt gereserveerd dient de Klant daar ook direct (voorafgaand aan de Behandeling) via pinbetaling of in contanten te betalen
 2. Indien een maandabonnement voor Behandelingen wordt overeengekomen, wordt de maandelijkse vergoeding per automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Indien de vergoeding niet kan worden afgeschreven, zal binnen veertien dagen nogmaals worden geprobeerd het bedrag af te schrijven. Indien de Klant vóór (of na) het vestrijken van die termijn een Behandeling wenst te krijgen, is Frozen gerechtigd het openstaande bedrag in een keer op te eisen alvorens de Klant een behandeling te laten ondergaan. Kosten die Frozen moet maken om betaling te krijgen, worden doorberekend aan de Klant. Evenals redelijke administratiekosten.
 3. Frozen heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het maandabonnement op te schorten zolang de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt voor alle facturen van Frozen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Echter, indien Frozen de volledige prijs van de Behandeling(en) niet uiterlijk 24 uur vóór plaatsvinden van de Behandeling(en) heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Klant te weigeren.

7. Annuleren

 1. De Klant kan de Behandeling(en) tot 24 uur vóór het moment van de Behandeling kosteloos annuleren. Een annulering kan enkel schriftelijk worden gedaan via de website https://cryotherapie-eindhoven.nl/contact/
 2. Als (een) losse Behandeling(en) is/zijn geboekt, wordt het betaalde bedrag in geval van tijdige annulering uiterlijk binnen 14 dagen door Frozen op het bij haar bekende rekeningnummer teruggestort. Bij een annulering binnen 24 uur vóór de Behandeling worden de kosten van de Behandeling niet gerestitueerd; een Behandeling wordt beschouwd als te zijn afgenomen.
 3. Indien tijdens de intake (voorafgaande aan de Behandeling) blijkt dat de Klant de Behandeling toch niet mag ondergaan vanwege zijn/haar bloeddruk, geldt de Behandeling als niet te zijn afgenomen. In geval het een losse boeking betreft wordt het bedrag van de betreffende Behandeling gerestitueerd. In geval van een rittenkaart wordt de Behandeling niet van de rittenkaart afgeschreven.

8. Te laat / no show / niet de juiste kleding / niet voldoen aan Voorwaarden

 1. De Klant dient uiterlijk een 15 minuten voor aanvang van de Behandeling aanwezig te zijn op de Locatie en zich daar bij het personeel van Frozen aan te melden.
 2. Als de Klant 15 minuten voor aanvang van de Behandeling aanwezig is/zijn, heeft Frozen het recht de Bezoeker(s) te weigeren zonder dat Frozen gehouden is om (een deel) van de kosten van de Behandeling te restitueren. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 3. Indien de Klant niet komt opdagen voor een Behandeling, heeft hij/zij geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 4. Indien de Klant niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet kan of wil huren bij Frozen, wordt de Behandeling niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 5. Indien de Klant niet voldoet aan één van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de Voorwaarden, wordt – tenzij in de Voorwaarden anders is vermeld – de Behandeling niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen. Hetzelfde geldt indien een van de gevallen vermeld in artikel 5 van de Voorwaarden op hem/haar van toepassing is.

9. Specifieke bepalingen met betrekking tot abonnementen en rittenkaarten

 1. Indien een abonnement wordt afgenomen mag de Klant, afhankelijk van het soort abonnement, een x aantal Behandelingen per week ondergaan. Een Behandeling dient van te voren te zijn gereserveerd.
 2. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Zowel de Klant als Frozen kunnen te allen tijde het abonnement opzeggen tegen het einde van de kalendermaand met een opzegtermijn van één kalendermaand
 4. De opzegging van een abonnement door de Klant dient schriftelijk plaats te vinden. Op de eerste dag nadat Frozen de opzegging schriftelijk heeft bevestigd, zal de opzegtermijn van één volledige kalendermaand aanvangen.
 5. De rittenkaarten zijn niet overdraagbaar noch opzegbaar (c.q. te annuleren). Frozen is niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de rittenkaart wanneer de Klant deze Behandeling(en) niet afneemt.
 6. Een abonnement voor een x aantal Behandelingen per week, kan op verzoek van de Klant worden gepauzeerd voor een periode van maximaal 3 kalendermaanden waarna het abonnement door Frozen weer wordt geactiveerd en de abonnementsgelden in rekening worden gebracht. Het abonnement is alleen te pauzeren voor hele kalendermaanden. Het is niet mogelijk om het abonnement voor een langere periode dan 3 kalendermaanden per jaar.

10. Hinder, last, niet voldoen voorwaarden, weigering

 1. De Klant die, naar het oordeel van (het personeel van) Frozen, zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dan wel de Klant die, naar het oordeel van (het personeel van) Frozen, onder invloed is van drank of drugs kan door Frozen de Behandeling ontzegd worden. Frozen is niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Behandeling. De betreffende Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 2. Indien de Klant niet voldoet aan een van de verplichtingen of voorwaarden genoemd in de Voorwaarden, geldt dat Frozen het recht heeft om (het vervolg van) de Behandeling te ontzeggen. Frozen is in die situatie niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Behandeling. De betreffende Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 3. Het personeel van Frozen is altijd bevoegd om (een) Bezoeker(s) (permanent) te weigeren indien zij daarvoor aanleiding ziet.

11. Overmacht

 1. Overmacht wordt gedefinieerd als iedere omstandigheid buiten de macht van Frozen, zoals technische storingen, overstroming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, staking of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Frozen enz.
 2. Indien het niet mogelijk is om bepaalde diensten, producten of materialen te leveren in verband met overmacht, dan is Frozen genoodzaakt om de levering op te schorten en indien mogelijk alsnog te leveren, zodra de situatie van overmacht beëindigd is. In het geval dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen.
 3. De Boeker kan geen rechten ontlenen aan niet-levering op grond van overmacht. Frozen is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

12. Aansprakelijkheid

 1. Indien de Klant met wie de Overeenkomst is aangegaan niet voldoe(t)(n) aan een van de bepalingen uit deze Voorwaarden  dan is de Klant aansprakelijk voor de schade van Frozen veroorzaakt door de gedragingen..
 2. Indien de Klant goederen voor de Behandeling leent van Frozen, is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat deze goederen in dezelfde staat als waarin hij/zij deze heeft ontvangen, direct na de Behandeling inlevert. Doet de Klant dat niet, dan is hij/zij gehouden de schade aan Frozen te vergoeden door de nieuwprijs van het gehuurde voorwerp aan Frozen te vergoeden.
 3. Op de Locatie is voor iedere Klant een kluisje beschikbaar voor zijn/haar persoonlijke eigendommen. De Klant dient al zijn/haar persoonlijke eigendommen in het kluisje voor eigen risico te bewaren gedurende de Behandeling.
 4. Frozen is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken, etc. van persoonlijke eigendommen van de Klant.
 5. Het is de eigen keuze van een Klant om een Behandeling te ondergaan. Frozen is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een Behandeling.
 6. Onverminderd voorgaande bepaling is Frozen in ieder geval niet aansprakelijk indien de Klant de instructies (van het personeel) van Frozen, de (huis)regels etc. van Frozen niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de Klant niet voldoet aan voorwaarden genoemd in deze Voorwaarden dan wel in andere door de Klant ondertekende documenten.
 7. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Frozen voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten..

13. Herroepen

 1. Als de Klant een consument is en elektronisch (een) Behandeling(en) heeft geboekt en betaald of als de Klant als consument een rittenkaart heeft afgenomen of een abonnement heeft afgesloten kan hij/zij deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een abonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Als de Behandeling eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, is dit op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en kan hij/zij na de Behandeling geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant Frozen via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het (e-mail) adres zoals vermeld op de website van Frozen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Frozen op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Frozen terug. In het geval van een abonnement of rittenkaart brengt Frozen op deze betalingen het aantal al genoten Behandelingen tegen de individuele prijs van een Behandeling (dus de prijs voor een losse boeking) in mindering. Frozen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht zonder dat voor de terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

14. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Frozen en Boeker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant alwaar Frozen gevestigd is.

15. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Het staat Frozen te allen tijde vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging vervallen eerdere versies van de Algemene Voorwaarden zoals voorheen van kracht waren.
 2. Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden volgens wettelijke bepalingen niet uitvoerbaar is, dan blijven overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig en volledig mogelijk gewijzigd worden, zodanig dat deze conform de wet rechtsgeldig is.